Over BCL

Business Club Lisse, ook wel BCL genoemd, is een bruisende ondernemersvereniging! Bij BCL zijn bedrijven aangesloten die zich rekenen tot het MKB en de grotere bedrijven in Lisse. Met zo’n 115 leden is BCL een ondernemersvereniging van formaat. Dankzij het open karakter van BCL bepalen de leden het beleid van de vereniging en wordt er ook in commissies gesproken en geadviseerd hierover.

Programmering
Elke maand, dat willen zeggen zo'n 11 keer per jaar, organiseert het bestuur van Business Club Lisse netwerkbijeenkomsten. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats waar onze leden zich kunnen presenteren aan elkaar, hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, actieve evenementen en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van Business Club Lisse. Jaarlijks wordt het jaar afgesloten met een kerstborrel en het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsbijeenkomst.

Politiek
Als vertegenwoordiger van het MKB en de grotere bedrijven in Lisse wordt BCL structureel door het gemeentebestuur betrokken bij beleidsaangelegenheden die de ondernemers in Lisse raken. Ook speelt BCL haar rol middels het zakelijke en/of ambtelijke lobbyapparaat. Tevens maakt het bestuur van BCL regelmatig gebruik van de media om de belangen van haar leden te behartigen.

Koepelorganisatie ALVERHA
BCL kent twee zusterorganisaties: HoreCa Lisse (HCL) en Dorpshart Lisse. Gezamenlijk vallen deze drie organisaties onder de koepelorganisatie ALVERHA. Het bestuur van ALVERHA wordt gevormd door bestuursleden (voorzitters) van de drie zusterorganisaties met een gekozen voorzitter die per definitie uit één van de drie organisaties afkomstig is. ALVERHA heeft een louter politieke functie. Indien gemeentelijke vraagstukken leden van alle zusterorganisaties raken dan treedt ALVERHA op als belangenbehartiger namens BCL, HCL en Dorpshart.

Regionaal
BCL kijkt ook naar de regionale economische en politieke ontwikkelingen. Hiertoe is BCL aangesloten bij de vereniging Bedrijfsleven Bollenstreek. Bij deze vereniging zijn alle lokale ondernemersverenigingen aangesloten. Minimaal 4 keer per jaar vindt er overleg plaats over regionale aangelegenheden. Vanuit Bedrijfsleven Bollenstreek wordt geparticipeerd in de overlegstructuur Holland Rijnland om ook op dit niveau de belangen van de Duin- en Bollenstreek te behartigen.