Business Club Lisse, de ondernemersvereniging van Lisse

Over BCL

Business Club Lisse, ook wel BCL genoemd, is een bruisende ondernemersvereniging! Bij BCL zijn bedrijven aangesloten die zich rekenen tot het MKB en de grotere bedrijven in Lisse. Met zo’n 115 leden is BCL een ondernemersvereniging van formaat. Dankzij het open karakter van BCL bepalen de leden het beleid van de vereniging en wordt er ook in commissies gesproken en geadviseerd hierover.

Programmering.

Elke maand, dat wil zeggen 11 keer per jaar, organiseert het bestuur van BCL een netwerkbijeenkomst met wisselende thema’s. Dat kunnen bedrijfsbezoeken zijn, maar ook een golftoernooi, een haringparty en in de herfst een ‘wildavond’. Uiteraard vindt eens per jaar de ledenvergadering plaats waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid zowel financieel als organisatorisch. Jaarlijks wordt het jaar afgesloten met een kerstborrel en het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarbijeenkomst.

Politiek.

Als vertegenwoordiger van het MKB en de grotere bedrijven in Lisse wordt BCL structureel door het gemeentebestuur betrokken bij beleidsaangelegenheden die de ondernemers in Lisse raken. Ook in die gevallen dat BCL mogelijk niet gevraagd wordt om mee te denken dan speelt BCL haar rol middels het zakelijke en/of ambtelijke lobbyapparaat. Tevens maakt het bestuur van BCL regelmatig gebruik van de media om de belangen van haar leden te behartigen.

Koepelorganisatie ALVERHA.

BCL kent twee zusterorganisaties: HoreCa Lisse (HCL) en KoopCentrum Lisse (KCL of Dorpshart). Gezamenlijk vallen deze drie organisaties onder de koepelorganisatie ALVERHA. Het bestuur van ALVERHA wordt gevormd door bestuursleden (voorzitters) van de drie zusterorganisaties met een gekozen voorzitter die per definitie uit één van de drie organisaties afkomstig is. ALVERHA heeft een louter politieke functie. Indien gemeentelijke vraagstukken leden van alle zusterorganisaties raken dan treedt ALVERHA op als belangenbehartiger namens BCL, HCL en KCL.

Regionaal.

BCL kijkt ook naar de regionale economische en politieke ontwikkelingen. Hiertoe is BCL aangesloten bij de Vereniging bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB). Bij deze vereniging zijn alle lokale ondernemersverenigingen aangesloten. Minimaal 4 keer per jaar vindt er overleg plaats over regionale aangelegenheden. Vanuit de VBDB wordt geparticipeerd in de overlegstructuur Holland Rijnland om ook op dit niveau de belangen van de Duin- en Bollenstreek te behartigen.