Nieuws

Duinpolderweg: ambtelijk huzarenstukje of geforceerd compromis?


1.    De ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen faciliteren door de bereikbaarheid te verbeteren.
2.    De verkeershinder in de leefomgeving verminderen.
Ter toelichting voegt de Provincie eraan toe:


Achtergrond: probleemanalyse bereikbaarheid grensstreek
Uit de uitgevoerde analyse voor het project blijkt dat de huidige verkeersstructuur in Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer problemen veroorzaakt voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. De bereikbaarheid is slecht vergeleken met andere delen van het land en het bereikbaarheidsprobleem wordt naar verwachting als gevolg van ruimtelijk-economische ontwikkelingen steeds groter. Door de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer neemt het aantal verkeersbewegingen in de hele regio toe.

Bovendien ontbreken er goede alternatieve routes, waardoor het verkeer vastloopt bij calamiteiten of topdrukte als bijvoorbeeld de Keukenhof open is. Er zijn ook knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Zo rijdt op diverse plekken veel verkeer door woonkernen over smalle wegen die hier niet geschikt voor zijn. Vrachtwagens, auto’s en fietsen concurreren om dezelfde ruimte. Ook kunnen voetgangers de wegen op verschillende plekken in het gebied moeilijk oversteken. Dat kan tot onveilige situaties leiden.

De betrokkenen in dit project zijn: de Provincies Noord- en Zuid Holland, de Vervoersregio Amsterdam, de belanghebbende gemeenten, Holland Rijnland en de Adviesgroep bestaande uit bewonersraden en ondernemersverenigingen, in ons geval Bedrijfsleven Bollenstreek.

7 alternatieven

kaartje DuinpolderwegOm te komen tot een voorlopig voorkeursalternatief zijn 7 alternatieven onderzocht als mogelijke oplossing voor de problemen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Om de alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken zijn hun effecten voor milieu, verkeer, landbouw en economie in kaart gebracht in – onder andere - een milieueffectrapportage (MER). 


De 7 onderzochte alternatieven zijn:
1.    Nulalternatief (bestaande situatie)
2.    Alternatief Midden
3.    Alternatief Zuid
4.    Zienswijze gemeenteraad Hillegom
5.    Alternatief Parel 2.0
6.    Alternatief Nieuwe N206
7.    Maatregelenpakket NOG Beter 2.0
De alternatieven 5, 6 en 7 zijn voorgesteld door de Adviesgroep. 


Nulalternatief (bestaande situatie)
De indieners van het Nulalternatief verwachten dat in dit scenario de verkeersintensiteit op de knelpunten in het gebied in 2030 met ongeveer 10% is afgenomen ten opzichte van 2010. Daarom zijn er geen weguitbreidingen nodig. Plaatselijke ontwikkelingen kunnen plaatselijke ingrepen noodzakelijk maken, die door de lagere overheden, zoals gemeenten en eventuele andere overheden, kunnen worden opgepakt.

Alternatief Midden
Het N206-N205 Middenalternatief loopt in het verlengde van de Nieuwe Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer. De bestaande Nieuwe Bennebroekerweg wordt verdubbeld en vanaf de N205 wordt de weg doorgetrokken naar de N208 tussen Hillegom en Bennebroek. Vanaf daar wordt een nieuwe weg aangelegd naar de N206.

Alternatief Zuid
De N206-N205 loopt door het zuidelijk deel van het gebied tussen Hillegom en Bennebroek en krijgt een aansluiting ter hoogte van de Pastoorslaan. Deze verbinding sluit in Haarlemmermeer aan op de N205, ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg. De hoofdroute bestaat uit een nieuwe weg vanaf de N205 richting de nieuwe verbinding, waarbij de aansluiting van de Nieuwe Bennebroekerweg op de N205 behouden blijft. De verbinding loopt met de nieuwe weg vervolgens iets ten noorden van Hillegom naar de N206 en kruist de N208.

Zienswijze gemeenteraad Hillegom
De N207 wordt verdubbeld tot aan de N208, met een verdubbeling van de Elsbroekerbrug. Vanaf de N208 wordt de verbinding doorgetrokken naar de N206 en sluit ter hoogte van Ruigenhoek aan. Ook wordt er een lokale verbinding gecreëerd ten noorden van Hillegom. Hier wordt een verbindingsweg tussen de N208 en N205 aangelegd. Op de kaart staan 2 mogelijke locaties ingetekend, die voor deze verbindingsweg zijn onderzocht.

Alternatief Parel 2.0 
Dit alternatief zet sterk in op het verbeteren van de bestaande infrastructuur. Door de inzet van hoogwaardig en goedkoop openbaar vervoer in combinatie met het nemen van lokale maatregelen moeten de verkeersstromen verbeteren. Voorbeelden zijn het eerder uitvoeren van renovaties aan bruggen om storingen te voorkomen, afspraken maken met de Keukenhof voor de inzet van bussen vanaf een buiten het gebied liggend parkeerterrein en het verdubbelen van de N207 tussen de N205 en N208. Onderdeel van Parel 2.0 is ook een verbinding van de N208 naar de N206.

Alternatief Nieuwe N206
Dit alternatief loopt vanaf de N206 bij De Zilk, via het tracé Pastoorslaan naar de N208 en vervolgens via de Weerlaan naar de N205 (De Drie Merenweg). Vanaf de N205 komt er een aansluiting naar de Nieuwe Bennebroekerweg, die zorgt voor een goede doorstroming naar de A4. Tussen de N206 en N208 krijgt de weg 1 rijstrook per richting. Alleen in Haarlemmermeer komen er 2 rijstroken per richting. De maximumsnelheid op de bestaande wegen binnen de bebouwde kom blijft 50 kilometer per uur. Voordelen van dit alternatief zijn dat de schade aan de agrarische economie en de bollenvelden wordt beperkt, de verkeersoverlast in kernen wordt verminderd en veel gebruik wordt gemaakt van bestaande tracés, waardoor het landschap minder wordt aangetast.

Maatregelenpakket NOG Beter 2.0
In dit maatregelenpakket wordt geen nieuwe regionale verbindingsweg tussen de N206 en N208 aangelegd. De maatregelen richten zich op het zo goed mogelijk oplossen van de lokale knelpunten, waarbij de effecten voor het landschap beperkt zijn. Door randwegen aan te leggen gaat doorgaand verkeer langs, in plaats van door, dorpen en worden dorpskernen ontlast. Daarnaast wordt de bestaande Weerlaan doorgetrokken over de ringvaart richting de N205.

Alternatieven-Duinpolderweg

 

Recentelijk hebben de Gedeputeerden van de Provincie Noord- en Zuid-Holland gekozen voor een nieuwe variant die volgens eigen zeggen het beste van alle voorgaande varianten verenigt: het Voorlopig Voorkeursalternatief.

voorlopig_voorkeursalternatief_duinpolderweg

In alle reacties op dit Voorkeursalternatief gaan de meeste volledig voorbij aan het kleine stukje tracé ten zuiden van Lisse; op bovenstaande plaatje duidelijk waarneembaar. Dit tracé raakt heel duidelijk onze Lisser belangen. Het is bedoeld om de N208 t.h.v. bedrijventerrein Poelpolder te ontsluiten naar de A44 om de dagelijkse verkeersdrukte en de toename hiervan tussen Lisse en Sassenheim te verminderen. Maar ook het noordelijke Tracé is voor Lisse van belang. De officiële inspraaktermijn liep tot 18 februari maar nu de Provincies komen met een geheel nieuw alternatief verwachten we dat alles weer open staat. Zoals in de toelichting van de Provincie Noord-Holland vermeld zien wij geen verlichting van de verkeerssituatie in Lisse met dit Voorkeursalternatief. Zowel tijdens de normale filevormende werkdagen op de N208 in Lisse als de Keukenhof-dagen zien wij geen voordeel in dit Voorkeursalternatief. We zullen ons melden bij Bedrijfsleven Bollenstreek dat we onze gemeente niet vertegenwoordigd zien in hun voorkeur.

Wordt vervolgd.

Laatste nieuws

Onderwijs-en-Arbeidsmarkt-Duin-en-BollenstreekOntmoeten en inspireren wat leidt tot samenwerken. Met nieuwe contacten, inzichten en vervolgafspraken in de agenda naar huis. Dat is waar ons event ‘Horen, zien en … doen!’ over gaat op :
Zet deze datum vast in je agenda!
woensdag 10 november 2021 van 15.00 – 18.00 uur.Vereniging-Nederlandse-Gemeenten-VNGHet Nederlands Comité voor Ondernemerschap en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten momenteel een onderzoek uitvoeren naar de dienstverlening van (semi)overheidsorganisaties voor MKB-ondernemers.Stageplek-Bedrijfsleven-BollenstreekStudenten van mboRijnland die op zoek zijn naar een stageplaats kunnen nu afspraken inplannen met bedrijven via www.stagebeurs071.nl. Bedrijven en organisaties uit regio Leiden, Katwijk en de Duin- en Bollenstreek hebben nu al ruim 225 stageplaatsen en leerwerkplekken online bekend gemaakt via deze website.